Oznam  

O Z N A M 

Obecný úrad vo Vozokanoch oznamuje nasledovné : 

Ak ste v roku 2016 získali nehnuteľnosť alebo zaznamenali zmenu, ste povinní do konca januára 2017 podať nové daňové priznanie  
Do 31. januára 2017 sú povinní vlastníci nehnuteľností, ktorí v roku 2016 nadobudli nehnuteľný majetok (napríklad kúpou, dedičstvom, darovaním a podobne) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2016, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmenu oproti roku 2015 (zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, atď.), podať na Obecnom úrade vo Vozokanoch  daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti najneskôr do 31. januára 2017 !!!
Zároveň do 31. januára 2017 musia podať daňové priznanie aj  majitelia psov, ktorým v roku 2016 došlo k zmene, t.j. prihlásenie alebo odhlásenie psa
Pokiaľ si majiteľ psa nesplní povinnosť odhlásenia, bude mu daň za psa v roku 2017 účtovaná tak, ako predošlý rok !!! 

Topzamestnanci.sk

 

Protipožiarne opatrenia

Oznámenie

Upozornenie pre všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Vozokany

 Obecný úrad vo Vozokanoch,

na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Vozokany, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch – vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.
 
Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehajúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.
Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, opätovne žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a vo svojich príbytkoch, a to v rámci svojich možností.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ako aj v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce Vozokany č.6/2013 o chove a držaní psov  na území obce Vozokany je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.
V zmysle  § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z., ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Vozokany č.6/2013 za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu 165 Eur.
V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút v zmysle platného VZN.

.

Objednávky 2017  

Uznesenia a zápisnice rok 2016  

HK 2016  

Stránky