POZVÁNKA  

Jaroslav Bazala – štatutárny orgán Obce Vozokany

ZVOLÁVA

 

na deň 24. 06. 2016 (piatok) o 17,00 hodine

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční  na Obecnom úrade – Klub dôchodcov vo Vozokanoch  s nasledovným programom OZ:

 

Program zasadnutia:   

1. Otvorenie-voľba overovateľov zápisnice

Oznámenie obecného úradu  

O Z N A M

 

Obecný úrad vo Vozokanoch oznamuje nasledovné :

 

Ak ste v roku 2015 získali nehnuteľnosť alebo zaznamenali zmenu, ste povinní do konca januára 2016 podať nové daňové priznanie 

U p o z o r n e n i e pre občanov

 vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými  vodami !

 
         
 
Obecný úrad vo Vozokanoch  upozorňuje občanov – všetkých vlastníkov a užívateľov nehnuteľností   na zákaz vypúšťania splaškových vôd zo žúmp do podzemných a povrchových vôd (pozemky, záhrady, poľnohospodárska alebo lesná pôda, vodné toky, dažďové kanalizácie).
         

Topzamestnanci.sk

 

Protipožiarne opatrenia

Oznámenie

Upozornenie pre všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Vozokany

 Obecný úrad vo Vozokanoch,

na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Vozokany, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch – vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.
 
Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehajúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.
Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, opätovne žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a vo svojich príbytkoch, a to v rámci svojich možností.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ako aj v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce Vozokany č.6/2013 o chove a držaní psov  na území obce Vozokany je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.
V zmysle  § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z., ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Vozokany č.6/2013 za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu 165 Eur.
V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút v zmysle platného VZN.

.

Uznesenia a zápisnice rok 2016  

HK 2016  

Stránky