Oznam  

 

 

Oznamujeme občanom obce a ostatnej verejnosti,

 

že z dôvodu rozšírenia ochorenia Covid-19  na pracovisku Obecného úradu Vozokany 

a dodržiavania následnej karantény /pandemickej PN/,   je

 

Obecný úrad vo Vozokanoch odo dňa 19. januára 2021  až do odvolania

pre občanov obce a ostatnú verejnosť  zatvorený.

 

V prípade len nevyhnutných záležitosti  /napr. pohreb/    je možné kontaktovať starostu obce   p. Jaroslava Bazalu na telefónnom čísle :  0917 837 698.

 

Na základe  vyššie uvedených skutočností, zároveň s poľutovaním oznamujeme občanom obce,  že testovanie občanov obce Vozokany  v celoplošnom skríningu

pod názvom :  „ Zachráňme spolu životy“     sa v obci Vozokany konať nebude.

 

Občania našej obce môžu využiť testovanie v obci Nitrianska Blatnica, a to v dňoch

23. a 24. januára 2021, respektíve sa môžu dať otestovať  v iných odberových miestach.

Test môžete absolvovať   v čase od 08:00 do 11:30 h a od 13:00 - 18:30 h s prestávkou na večeru medzi 17,00 – 17,30 h. 

Časový rozpis odberov – harmonogram príchodu na odberné miesto odporúčame dodržať nasledovne:

Sobota 23. januára 2021:

 • 08,00 – 09,00 hod. – uprednostnení spoluobčania so zdravotným postihnutím, tehotné ženy 
 • 08,00 – 09,30 hod. - priezvisko začínajúce sa na: A, B, C, Č 
 • 09,30 – 11,30 hod. - priezvisko začínajúce sa na: D,Ď,E, F, G, 
 • 12,00 – 13,00 hod. - prestávka na obed
 • 13,00 – 15.00 hod. - priezvisko začínajúce sa na: H      
 • 15,00 – 16.30 hod. - priezvisko začínajúce sa na: CH, I,J  
 • 17,00 – 17,30 hod. - prestávka na večeru
 • 17,30 – 18,30 hod. - priezvisko začínajúce sa na: K 

Nedeľa 24. januára 2021:

 • 08,00 – 09,00 hod. - uprednostnení spoluobčania so zdravotným postihnutím, tehotné ženy 
 • 08,00 – 11,30 hod. - priezvisko začínajúce sa na: L,M,N,O    
 • 12,00 – 13,00 hod. - prestávka na obed
 • 13,00 – 15.00 hod. - priezvisko začínajúce sa na: P,R  
 • 15,00 – 16.30 hod. - priezvisko začínajúce sa na:  S,T  
 • 17,00 – 17,30 hod. - prestávka na večeru
 • 17,30 – 18,30 hod. - priezvisko začínajúce sa na: U,V,W,Z 

Navrhnutý harmonogram je iba orientačný,  jeho dodržiavaním  predídeme tomu, aby sa vytvárali zbytočné dlhé rady čakajúcich. Z dôvodu urýchlenia registrácie odporúčame rodinám prichádzať na testovanie spoločne, taktiež platí možnosť v prípade potreby prísť sa otestovať  v iný deň, než ako je stanovené v harmonograme.

Testovať sa môžu aj občania s prechodným pobytom a cudzinci, ktorí sa dlhodobo zdržujú v našej obci.   
Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.
Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom

Po registrácii dostanete pridelené číslo a vreckovku.

Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo,
Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.
Na výsledky počkáte vo vyhradenom priestore.
Administrátor Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku,
Opäť predložíte občiansky preukaz.
Administrátor na  certifikát vyznačí výsledok Vášho testu,
Administrátor Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku,
Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.
 

Ďakujeme za pochopenie!

 

 

Byby burza +  

U p o z o r n e n i e pre občanov  

 vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými  vodami !

 
         
 
Obecný úrad vo Vozokanoch  upozorňuje občanov – všetkých vlastníkov a užívateľov nehnuteľností   na zákaz vypúšťania splaškových vôd zo žúmp do podzemných a povrchových vôd (pozemky, záhrady, poľnohospodárska alebo lesná pôda, vodné toky, dažďové kanalizácie).
         

O separovanom zbere

Upozornenie pre všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Vozokany  

 Obecný úrad vo Vozokanoch,

na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Vozokany, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch – vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.
 
Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehajúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.
Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, opätovne žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a vo svojich príbytkoch, a to v rámci svojich možností.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ako aj v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce Vozokany č.6/2013 o chove a držaní psov  na území obce Vozokany je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.
V zmysle  § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z., ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Vozokany č.6/2013 za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu 165 Eur.
V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút v zmysle platného VZN.

Obec Vozokany  

               

 sa nachádza na úpätí Považského Inovca v bočnom údolí horného toku Hlavinky v nadmorskej výške 237 m n. m. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1375.