Nachádzate sa tu

U p o z o r n e n i e pre občanov

 vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými  vodami !

 
         
 
Obecný úrad vo Vozokanoch  upozorňuje občanov – všetkých vlastníkov a užívateľov nehnuteľností   na zákaz vypúšťania splaškových vôd zo žúmp do podzemných a povrchových vôd (pozemky, záhrady, poľnohospodárska alebo lesná pôda, vodné toky, dažďové kanalizácie).
         
Povinnosti ako nakladať s odpadovými vodami určuje zákon NR SR č. 364/2004 Z.z.  o vodách v znení neskorších predpisov. Tento zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových či podzemných vôd (§ 36 ods. 15).
Povinnosťou každého občana je odpadové vody zo žumpy zneškodňovať- vyvážať oprávnenou osobou do čistiarne odpadových vôd.
 
Priestupku na úseku ochrany vôd  sa dopustí ten, kto vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním.
 Za uvedený priestupok  možno uložiť pokutu podľa § 77 ods 1 písm. b zákona NR SR č. 364/2004 Z.z.  o vodách  v z. n. p.  do výšky 100 eur.
 
Správneho deliktu na úseku ochrany vôd sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý  vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd a do podzemných vôd alebo vypúšťa priemyselné odpadové vody alebo osobitné vody s obsahom prioritných nebezpečných látok do verejnej kanalizácie bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním.
Za uvedený správny delikt možno uložiť pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon) do výšky trojnásobku poplatku za ročné vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd.
 
Ak nemožno takto určiť výšku pokuty, vypočíta sa násobkom sadzby 1 eura za 1 m3 a množstva vypúšťaných odpadových vôd alebo osobitných vôd, najdlhšie však za obdobie predchádzajúceho roka. V obidvoch prípadoch možno uložiť najnižšiu pokutu 1000 eur.
 
Priestupky a správne delikty rieši (prejednáva) Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy.
                                             
 
 
Vozokany, dňa 23.07.2015     
 
Jaroslav Bazala starosta obce