Nachádzate sa tu

Poriadok ihriska

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska obce Vozokany

 Schválené OZ dňa 08. 04. 2011, uznesenie OZ č. 5/2011

Projekt  Úradu vlády a obce Vozokany

Identifikačné údaje prevádzkovateľa :
Vlastník zariadenia:  Obec Vozokany
IČO: 00311324
Tel. číslo:  038/5394625
e - mail: ouvozokany@wircom.sk  
Osoba zodpovedná za prevádzkovanie - správca ihriska : Jaroslav Bazala – starosta obce
Účel:
Obsahom činnosti prevádzkovania  na ihrisku je spontánne osvojovanie si základov loptových a pohybových hier, prevádzkovanie viaeerých druhov športu založené na principe súťaživosti - súťažné zápasy, turnaje občanov  obce Vozokany.  Ihrisko je možné prenajat‘ aj občanom, ktorí v obci nežijú  (návštevníkov obce, firiem v rámci „firemných športových dní “). Za účelom vhodného využitia zabezpečenia prevádzkovania daného objektu, obecné zastupiteľstvo vo Vozokanoch  poverilo zodpovednú osobu správcovstvom.
 
PREVÁDZKOVÝ   PORIADOK    viacúčelového ihriska obce Vozokany  :
Všeobecné záväzné pravidlá:
1. Účelom prevádzkového poriadku je stanovit‘ práva a povinnosti fyzických a právnických     osôb zdržujúcich  sa na viacúčelovom  nekrytom ihrisku, ako aj s povinnosťami obce Vozokany,  ktorá je vlastníkom ihriska.
2. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a využívajú ihrisko na športovú činnost‘ resp. rekreačnú - športovú činnost‘ na ihrisku.
3. Užívateľom sa rozumie osoba,  ktorá sa nachádza v priestore Multifunkčného ihriska,(d‘alej len „uživatel“).
4. Každý uživateľ je povinný oboznámit‘ sa s týmto  poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
5. Každý uživateľ viacúčelového ihriska je povinný dodržiavat‘ časový harmonogram a zmluvné podmienky používania ihniska.
6. Na ihrisku je dovolené vykonávat‘ výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko prispôsobené.
7. Prevádzkovateľ areálu a správca viacúčelového ihniska nezodpovedá za škodu vzniknutú osobe jej vlastnýrn zavinením.
8. Je nutné rešpektovat, že zdravie je prvoradé - preto je nutné myslieť na zdravie svoje, spoluhráčov a protihráčov.  Športovú  činnost‘ na ihrisku   vykonáva  každý výhradne na svoje vlastné riziko!
 
 
Organizačné pravidlá:
1. Vstup na športové ihrisko je povolený len so súhlasom správcu ihriska.
2. Povinnosťou užívateľa je preštudovat‘ si prevádzkový poriadok, ktorý je prístupný na vyhradenom mieste.
3. Užívatelia sú povinní rešpektovať upozornenia a príkazy správcu ihriska.
4. Spôsobilost‘ ihriska z titulu zlého počasia, alebo technického stavu povrchu ihriska, posudzuje správca.
5. Na ihrisku sú užívatelia povinní mať primeranú športovú obuv s rovnou podrážkou.
6. Pri športovaní je potrebné dbať,  aby nedochádzalo k poškodzovaniu trávnatého povrchu, pletiva - oplotenia, mantinelov a športového náradia a náčinia.
7. Zapožičanie príslušného športového náradia a náčinia je potrebné dohodnút‘ si sosprávcom ihriska.
8. V priestoroch športového ihriska a okolia, je nutné dbat‘ na poriadok a čistotu.
9. Pred ukončením vymedzeného času je športová skupina povinná dať  ihrisko do pôvodného stavu.
1O.Pri užívaní ihriska sa treba riadit‘ pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom ihriska a pokynmi správcu.
Zakazuje  sa:
- lezenie cez futbalové bránky, vešanie sa na všetky siete, preliezanie mantinelov a plotov
- nadávat‘ a vulgárne sa vyjadrovať v celom  areáli
- poškodzovat‘ majetok športového areálu a vybavenie ihriska
- kopat‘ futbalovou loptou do pletivového oplotenia a mantinelov ihriska
- vstupovat‘ na ihrisko a odchádzat‘ z neho mimo vyznačené vstupy
- v priestoroch ihriska je prísne zakázané fajčit‘ a používat‘ alkoholické nápoje resp. mé omamné látky.
- vstupovat‘ na ihrisko pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných  látok.
- znečisťovat‘ ihrisko a jeho okolie odpadkami
- vodit‘ psov do areálu ihriska
Je prísne zakázané na ihrisku používat‘ kopačky, pracovnú obuv, vstupovat‘ v zablatenej a inak znečistenej obuvi, jazdiť po ihrisku na bicykloch a na kolieskových korčuliach!
Sankcie:
- v prípade porušovania prevádzkového poriadku, nerešpektovanie pokynov správcu ihniska a nevhodného správania sa na ihrisku (hrešenie, vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnost‘, slovné a fyzické napádanie iných, používanic nevhodného športového náradia, a pod.) je správca oprávnený okamžite  takéhoto užívateľa  vykázat‘ z priestorov  ihriska, zároveň užívatel‘ - nájomca nemá nárok na vrátenie nájomného.
- v prípade, že správca zistí, že užívateľ úmyselne poškodil nejaké vybavenie alebo zariadenie ihriska, má povinnost‘ požadovat‘ finančnú náhradu za spôsobenú  škodu v plnej výške.
- v prípade opakovania porušovania prevádzkového poriadku užívateľom  má správca právo zakázat‘ nájomcovi vstupovat‘ na ihrisko.
Prevádzka ihriska :
V  pracovné dni:
 09,00 - 16,00 hod. pre deti a mládež do 15 rokov vstup voľný, pod dozorom plnoletej osoby
16,00 - 21,00 hod. pre športovú činnost‘ dospelých  
V dňoch pracovného voľna a sviatkov:
9,00 - 16,00 hod. pre deti a mládež do 15 rokov vstup voľný, pod dozorom plnoletej osoby
13,00 - 21,00 hod. pre športovú činnost‘ dospelých
Počas školských prázdnin
9,00 - 18,00 hod. pre deti a mládež do 15 rokov vstup voľný, pod dozorom plnoletej osoby
18,00 - 22,00 hod. pre športovú činnost‘ dospelých
 
 
UPOZORNEN1E:
Vstup na viacúčelové ihrisko pre osoby, ktoré sú mladšie ako 15 rokov, je možný len pod dozorom  dospelej osoby  (platí prevšetky športy )!
Prenájom  ihriska :  
1. Podmienkv prenájmu
- rezervovat‘ ihrisko si možno u správcu osobne, alebo telefonicky na tel. č. 0907 712 951 
- ak sa nájomca nedostaví, alebo neoznámi meškanie  na rezervované ihrisko do 15 minút od jeho začiatku,  následne správca môže prenajat‘ ihrisko tomu, kto prejaví záujem o prenájom.
- vstupovat‘ na ihirisko je možné len na základe súhlasu  správcu  až pozaplatení nájemného, vprípade nepriaznivého počasia v rezervovanom čase si nájomca  môže po dohode so správcom  určiť  nhradný termín.
02. Nájomcami ihriska môžu byt‘:
- osoby staršie ako 15 rokov  preukázaná  OP,  osoby mladšie  ako 15 rokov  len pod dohľadom dospelej  osoby,
- právnická  osoba  (preukazujúca sa výpisom  z obchodného registra, alebo živnosteuským listom)
- rôzne  subjekty v zmysle platných právnvch predpisov SR (iné obce, firmy, združenia, atd‘.) Zaplatením nájomného  nájomca  vyjadruje súhlas s prevádzkovým  poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť,
 
Ceny za prenájom  ihriska schválené obecným zastupiteľstvom dňa 08.04.2011 na základe uznesenia č. 5/2011

Šport -  časové vymedzenie :

Občania obce Vozokany a ostatní :
 
TENIS  : 1 hodina   :  3,00 €     
KOLEKT. ŠPORTY  -   1
hodina   6,00 €  
OSVETLENIE :   1hodina :  2,00 €  

 
Š
portovciOFK  Vozokany /tréningy pre registrovaných športovcov/ :  bezplatne   
 
Nájomca zaplatí cenu za prenájom viacúčelového ihriska, resp. ďalšie  služby  —  vopred, priamo do pokladne  správcovi ihriska.  Správca je povinný vystavit‘ nájomcovi doklad o zaplatení ceny. V prípade kolektívnvch objednávok sa doklad vystaví na jedného kolektívom určeného nájomcom.
Prenájom  ihriska je ohraničený časovým harmonogramom,  ktorý bude správcom ihriska pravidelne obnovovaný v závislosti od  množstva objednávok.  Pri organizovaní turnajov si prenajímateľ vyhradzuje právo použitia ihriska pre potreby turnaja.
Prevádzkový poriadok, prevádzková doba a cenník za prenájom viacúčelového ihriska boli schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva  obce  Vozokany, a to  dňa  08.04.2011 uznesením č.   5/2011 a  nadobúda účinnost‘ dňom  jeho schválenia.
 
 
Vo Vozokanoch,  08.04.2011
   Jaroslav Bazala 
starosta obce