Nachádzate sa tu

Požiarna ochrana obce

 

Jesenné obdobie prináša so sebou pokles najvyššej dennej teploty a začiatok vykurovacej sezóny. Stále viac občanov využíva s ohľadom na svoje ekonomické možnosti zmenu druhu vykurovacieho paliva. V tejto súvislosti treba spomenúť, že táto zmena nesie so sebou aj určité riziká v podobe možných požiarov.
 Počas vykurovacích období v minulom roku 2010 bolo na území Topoľčianskeho okresu evidovaných 7 požiarov v rodinných domoch, pričom vznikla škoda 36610,- EUR, v súčasnom roku 2011 mesiacov vzniklo 8 požiarov so škodou 18610,- EUR.
Všetky tieto požiare boli spôsobené nesprávnou inštaláciou vykurovacích telies, nevykonávaním údržby dymovodov a komínov, vrátane čistenia a kontroly dymovodu alebo komína, čo malo za následok porušenie celistvosti dymovodu alebo komína, ako aj vyhorenie sadzí.
Vzhľadom na zvýšený počet požiarov s týmto spojených si dovoľujeme vás upozorniť na požiadavky, ktoré musia byť dodržané pri prevádzke palivových spotrebičov a pri výstavbe komínov a dymovodov.
Pri výstavbe nového komína a dymovodu, ich rekonštrukcii alebo stavebných úpravách na nich, ako aj pred výmenou spotrebiča za spotrebič s iným výkonom alebo pred zmenou druhu paliva musí stavebník zabezpečiť:
- vyhotovenie iba viacvrstvového komína a dymovodu (vrátane komínovej vložky)
z nehorľavých materiálov s porovnateľnou životnosťou, ako má konkrétna stavba, pričom
tieto stavebné materiály majú vlastnosti overené podľa technických noriem a preukazujú
sa certifikátom,
- realizovanie otvorov na vykonávanie kontroly a čistenia komína a dymovodu a umožnenie
bezpečného prístup k čistiacim otvorom,
- výstavbu telesa komína v bezpečnej vzdialenosti od horľavých stavebných konštrukcií
alebo použitie nehorľavého tepelnoizolačného materiálu medzi nimi, v prípade dymovodu
je táto vzdialenosť určená v dokumentácii k spotrebiču.
 
Každý komín, dymovod a spotrebič, nielen na tuhé palivo, musí byť pravidelne kontrolovaný a čistený, aby nedochádzalo k jeho zanášaniu sadzami a pomalému poškodzovaniu celistvosti kondenzátom.
Čistenie a kontrola komína, dymovodu a spotrebiča sa vykonáva:
- zamedzením ukladania horľavých látok a predmetov v bezpečnej vzdialenosti od komína,
dymovodu a spotrebiča,
- kontrolou telies komína, dymovodu a spotrebiča okrem protipožiarnej bezpečnosti
aj s ohľadom na spoľahlivú funkčnosť spalinovej cesty (prehrdzavený dymovod nemôže
zabezpečiť spoľahlivú funkciu),
- odstraňovaním pevných usadenín spalín v spalinovej ceste od spaľovacej komory až po
lapač iskier, vrátane neho,
- kontrolou a čistením raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče s celkovým
tepelným výkonom do 50 kW a využívajú tuhé alebo kvapalné palivá,
- podľa lehôt, rozsahu a obsahu údržby a čistenia spotrebiča určených jeho výrobcom
v dokumentácii k spotrebiču, najmenej však v lehotách určených pre kontrolu a čistenie
komína.
 
Pred uvedením komína do prevádzky, aj pred výmenou spotrebiča za spotrebič na iný druh paliva, sa vykonáva jeho preskúšanie, ktoré vykonáva osoba s odbornou spôsobilosťou – kominár, pričom na vykonávanie týchto prác musí mať vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia. O preskúšaní komína vydáva ten, kto ho vykonal, potvrdenie, na ktorom je uvedené jeho meno, podpis a odtlačok pečiatky s číslom osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
O vykonaní kontroly a čistenia komína alebo dymovodu vydá kominár potvrdenie s dátumom vykonania kontroly a čistenia, svojím menom a podpisom, prípadne osoba, ktorá vykoná kontrolu a čistenie komína alebo dymovodu urobí záznam do denníka čistenia a kontroly komína alebo dymovodu.
Pokiaľ nie sú požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu, ako aj lehoty ich čistenia a kontrol uvedené v dokumentácii k spotrebiču od výrobcu, uvádza ich vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.
Na záver chceme občanov upozorniť na povinnosť aj fyzických osôb dodržiavať spomenuté požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu, ako aj vykonávanie ich čistenia a kontrol podľa zákona č 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, pričom týmito preventívnymi opatreniami si každý chráni vlastný majetok.