Nachádzate sa tu

VZN 2013

Právnické a fyzické osoby sú oprávnené podávať pripomienky
k návrhom VZN. Pripomienky je možné podať v písomnej forme,
elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
Lehota na pripomienkovanie je 10 dní, a to od 03.06.2013 do 13.06.2013.